Speakers 2017

Anton Melekhov

Evgeny Arnautov

Dmitry Korobchenko

Dmitry Burov

Dmitry Soshnikov

Alexey Gavrish

Alexander Khanin

Pavel Doronin

Mikhail Ivanov

Alexey Anikin

Round table

Anwar Shemyla

Pavel Tiunov

Gregor Jarisch

Boris Volfson / Aleksandr Sidorov

Michael Pogrebnyak

AI industry news and cases from our speakers in your inbox

Submit